ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้รายงานข่าวกล่าวว่า ที่ทำการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

ได้เปิดรับฟังข้อคิดเห็น หลักการในการห้ามผู้ทำธุรกิจทรัพย์สินดิจิทัล ให้บริการหรือช่วยเหลือการให้บริการรับฝากทรัพย์สินดิจิทัล ที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากและการให้กู้ (deposit taking & lending) เพื่อคุ้มครองป้องกันผู้ซื้อขายและพสกนิกรจากการเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ให้บริการธุรกรรม และก็เพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะการเข้าใจผิดว่า เป็นบริการที่มีการกำกับดูแลจากหน่วยงานดูแล จนอาจก่อให้เกิดความเสียหายของประชาชน

ด้วยเหตุว่ายังไม่มีการควบคุมดูแลทั้งในแล้วก็เมืองนอก แล้วก็ตอนนี้มีผู้ให้บริการในเมืองนอกหลายรายที่เผชิญปัญหาด้านสภาพคล่องจนกระทั่งต้องหยุดให้บริการและมีการยับยั้งการถอนทรัพย์สินดิจิทัลของลูกค้า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สินทรัพย์ดิจิทัล

ได้เปิดรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการในการกำกับดูแล โดยมีประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้

1.ห้ามผู้ทำธุรกิจทรัพย์สินดิจิทัล รับฝากทรัพย์สินดิจิทัลและก็นำทรัพย์สินดิจิทัลที่รับฝากไปให้กู้หรือลงทุนแล้วก็จ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก

2. ห้ามผู้ทำธุรกิจทรัพย์สินดิจิทัล รับฝากทรัพย์สินดิจิทัลโดยจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ฝาก ถึงผลตอบแทนดังที่กล่าวถึงแล้วมิได้มาจากการนำทรัพย์สินดิจิทัลที่รับฝากไปหาผลประโยชน์ (อาทิเช่น อาจมาจากงบประมาณสนับสนุนการขายของบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม เป็นต้น) ก็ตาม นอกจากมีลักษณะเป็นการสนับสนุนการขายตามหลักหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด

3.ห้ามกระทำการโฆษณาหรือเชื้อเชิญคนทั่วๆไปหรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการให้บริการ deposit taking & lending ของผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น ดังเช่น เป็นหนทางให้ลูกค้าสามารถใช้บริการผู้ให้บริการ deposit taking & lending ในเมืองนอกผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของผู้ทำธุรกิจได้ เป็นต้น

ยิ่งไปกว่านั้น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ยังได้เปิดรับฟังข้อคิดเห็นหลักการ เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขการเปิดเผยความเสี่ยงจากการค้าขายคริปโตเคอร์เรนซีและการกำหนดราคาการซื้อทรัพย์สินดิจิทัลต่อธุรกรรมอย่างน้อย 5,000 บาท เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อขายจะมีความสามารถเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงจากการลงทุน และสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ